TRV-RPS nr. 2017/1 van 15 februari 2017

p. 3
Nicolas Thirion - Editorial : Que peut la doctrine en droit des sociétés (et ailleurs) ?

p. 5
Nick Hallemeesch - Belangenconflicten van meerderheidsaandeelhouders. Zoektocht naar betere minderheidsbescherming vanuit rechtseconomisch en rechtsvergelijkend perspectief


Rechtspraak - Jurisprudence

p. 42
Hof van Cassatie, 16 september 2016
1. BVBA - eenhoofdigheid - vereniging alle aandelen in één hand - art. 213, § 2 W.Venn. - enige vennoot-rechtspersoon - wettelijke borg - omvang aansprakelijkheid - 2. Faillissement - vorderingsrecht curator - collectieve vordering bij art. 213, § 2 W.Venn. (Roel Verheyden : “Collectieve vordering 2.0 : curator kan enige vennoot aanspreken voor schulden ontstaan tijdens eenhoofdigheid”)

p. 54
Cour de cassation, 8 avril 2016
Afwijkingsbevoegdheid van de FSMA - verplichting om een OBA uit te brengen - discretionaire bevoegdheid - gebonden bevoegdheid - subjectief recht op aankoop van effecten - minderheidsaandeelhouders - bevoegdheid van de hoven en rechtbanken (Camille Deveseleer : “Le pouvoir de la CBF (désormais FSMA) d’accorder des dérogations à l’obligation de lancer une OPA”)

p. 67
Hof van Cassatie, 24 maart 2016
BVBA - faillissement - aansprakelijkheid zaakvoerder voor verschuldigde sociale bijdragen - objectief karakter van aansprakelijkheidsvermoeden - goede trouw als beoordelingselement

p. 68
Hof van beroep te Antwerpen, 27 oktober 2016
1. CVBA - aansprakelijkheid bestuurder - startpunt verjaringstermijn - 2. CVBA - aansprakelijkheid bestuurder - kwijting - tegenstelbaarheid aan de curator - kennisvereiste - 3. CVBA - aansprakelijkheid bestuurder - veroordeling van de vennootschap

p. 73
Cour d’appel de Liège, 25 février 2016
1. BVBA - persoonlijke aansprakelijkheid zaakvoerder - vordering tot aanzuivering van schulden - vrijstelling van aansprakelijkheid voor kennelijk grove fout van de zaakvoerder die heeft bijgedragen tot het faillissement (art. 265, § 1, lid 2 W.Venn.) - voeren van een regelmatige boekhouding - 2. Ontheffing van aansprakelijkheid voor kennelijk grove fout van de zaakvoerder die heeft bijgedragen tot het faillissement (art. 265, § 1, lid 2 W.Venn.) - uitbreiding van de gecontroleerde periode - 3. Ontheffing van aansprakelijkheid voor kennelijk grove fout van de zaakvoerder die heeft bijgedragen tot het faillissement (art. 265, § 1, lid 2 W.Venn.) - beginsel van de onomkeerbaarheid van de rekeningen (Arnaud Houet et Olivier Mareschal : “Inapplicabilité de l’exemption de responsabilité du gérant en cas d’irrégularité dans les comptes d’un exercice non visé par l’article 265, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés : lorsque le ver est dans le fruit…”)

p. 96
Hof van beroep te Antwerpen, 11 februari 2016
BVBA - ad nutum herroepbaarheid - zaakvoerdersovereenkomst - beëindigingsvergoeding

p. 100
Cour d’appel de Bruxelles, 21 janvier 2016
Fiscale regularisatie - fiscale transparantie - off shore-vennootschap - regularisatieakkoord - wettelijke grondslag - veinzing - gevolgen - “Kaaimantaks” (Mikaël Gossiaux : “Régularisation fiscale des revenus d’une structure offshore par transparence. Fondement légal et conséquence”)

p. 113
Hof van beroep te Gent, 23 november 2015
1. CVBA - uittreding - statutaire regeling tot aandelenoverdracht - 2. CVBA - uittreding - gegronde reden - 3. CVBA - uittreding - peildatum


‘t Amendement

p. 118
Diederik Bruloot - Verplichte wachttermijn na een eerste, niet-succesvolle WCO-aanvraag


Het juiste woord

p. 122
Dirk Van Gerven - Beheerders, bestuurders en zaakvoerders