Quotes

“Het aanleggen van een ‘bijzondere liquidatiereserve’ voor het geheel of een gedeelte van de boekhoudkundige winst na belasting van het boekjaar verbonden aan het aanslagjaar 2012 moet de benadeelde vennootschappen […] worden toegestaan door de bevoegde administratie of, in voorkomend geval, door de rechter” (Grondwettelijk Hof 16 februari 2017, nr. 20/2017). Over de vraag welke vennootschappen ingevolge dit arrest alsnog toegang krijgen tot het stelsel van de bijzondere liquidatiereserve, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen is de aftrek van onderhoudsgelden niet mogelijk als, na echtscheiding, het de kinderen zijn die in de gezinswoonst blijven wonen, terwijl het de ouders zijn die “beurtelings” in die gezinswoonst verblijven. Over de reden van deze onmogelijkheid tot aftrek van onderhoudsgelden en de dringende nood die daaruit blijkt tot hervorming van de gezinsfiscaliteit, zie Fiscoloog nr. 1509, p. 1.

De wettelijke bepalingen inzake fiscale controle houden niet in dat het meewerken aan de controleverrichtingen enkel zou kunnen gebeuren "indien een schriftelijke lastgeving wordt gegeven aan een individueel bepaald natuurlijk persoon om zulks te doen, of indien een bestuurder daarvoor wordt gemandateerd of indien de voltallige raad van bestuur [...] aanwezig is bij de aanvang van die onderzoeksverrichtingen" (Brussel 16 november 2016). Over dit arrest omtrent de vraag wie bij een visitatie aan de controleambtenaren toestemming kan geven om het pand te betreden, zie Fiscoloog nr. 1507, p. 1.