Quote

De Administratie stelt zich "in de praktijk soepel" op wat de antwoordtermijn met betrekking tot een voorstel van vereenvoudigde aangifte in de PB betreft. Zo aanvaardt zij dat op een dergelijk voorstel wordt gereageerd binnen de 'klassieke' aangiftetermijnen (Advies 67.107/3 van 14 april 2020 van de Raad van State bij het KB van 30 april 2020 dat vanaf aanslagjaar 2020 het stelsel van 'voorstel van vereenvoudigde aangifte' wijzigt; BS 11 mei 2020, p. 33.392). Met uitzondering evenwel van één termijn waarop dus geen beroep kan worden gedaan om te reageren op een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Zie Fiscoloog van deze week, p. 1, over welke termijn het precies gaat.


Inhoud nr. 1659 van 03.06.2020

1 Personenbelasting
De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2020

1 ALGEMEEN
• Voorstel van vereenvoudigde aangifte

2 VAK II. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN
• Personen ten laste

3 VAK III. ONROERENDE INKOMSTEN
• Coëfficiënten
• Vrijstelling

3 VAK IV. WEDDEN, LONEN, ENZ.
• Vrijgestelde inkomsten en voordelen
• Voordelen van alle aard
• Kosten eigen aan werkgever
• Inhoudingen voor aanvullend pensioen
• Overwerk

8 VAK V. PENSIOENEN
• Pensioenkapitalen

8 VAK VII. INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN
• Dividenden
• Spaarboekjes
• Inkomsten van buitenlandse oorsprong
• Lijfrente
• Bankrekeningen feitelijke verenigingen
• Auteursrechten
• ‘Spin-off’-verrichtingen
• Heffing op het sparen

10 VAK IX. INTERESTEN, KAPITAALAFLOSSINGEN, ENZ. MET BELASTINGVOORDEEL
• Gewestelijk

11 VAK X. (UITGAVEN MET RECHT OP) BELASTINGVERMINDERINGEN
• I. Gewestelijk
• II. Federaal

13 VAK XIII. REKENINGEN, JURIDISCHE CONSTRUCTIES, ENZ.
• Bankrekeningen
• Juridische constructies – ‘Kaaimantaks’
• Effectenrekeningen

13 VAK XV. DIVERSE INKOMSTEN
• Deeleconomie, occasionele diensten tussen burgers en verenigingswerk

14 VAK XVI. BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLEIDERS
• Vaste vertegenwoordiger
• Voordelen van alle aard

15 VAK XVII. WINSTEN
• Vrijstelling sociaal passief ‘eenheidsstatuut’
• Inkomenscompensatievergoedingen openbare werken
• Combinatie forfait en aftrek beroepsverlies
• Waarschijnlijke waardeverminderingen
• Investeringsaftrek
• Meerwaarden op gronden

16 VAK XVIII. BATEN
• Vrijstelling sociaal passief ‘eenheidsstatuut’
• Inkomenscompensatievergoedingen openbare werken

16 VARIA
• Belastingvrije som
• Belastingvermindering vervangingsinkomsten
• Beroepskosten
• Tarief

20 Vakpers