Quotes

• In twee recente arresten onderzoekt het hof van beroep te Antwerpen welke de mogelijke gevolgen “zijn van de niet te verantwoorden ongelijke behandeling” ingevolge een vrijstelling opgenomen in een lokaal belastingreglement. Die gaan van het “buiten toepassing laten [van] de betrokken vrijstelling” of juist het uitbreiden van de vrijstelling “naar alle andere entiteiten”, tot het zonder meer “buiten toepassing” laten van “het volledige reglement” (Antwerpen 29 mei en 5 juni 2018). Maar uiteindelijk komt het hof tot een andere, meer pragmatische, oplossing. Zie daarover Fiscoloog van deze week, p. 1.

• “Wanneer een vennootschap auteursrechten verwerft, worden deze op het actief van de balans opgenomen indien zij bestemd zijn om duurzaam voor de bedrijfsactiviteit te worden gebruikt. Uit de samenlezing van de richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013, de IAS 16 norm en het CBN-advies 2012/13 van 10 oktober 2012 volgt dat in onderhavig geval onder het begrip ‘duurzaam’ wordt begrepen, het verwerven van auteursrechten waarvan de vennootschap verwacht dat ze langer dan één periode zullen worden gebruikt” (ruling nr. 2018.0439 van 26 juni 2018). Zie Fiscoloog nr. 1582, p. 1 over de reden waarom de Rulingcommissie in de meer recente rulings over de fiscale behandeling van auteursrechten nu ook onderzoekt of de auteursrechten wel of niet duurzaam door de vennootschap worden gebruikt.

• “De categorieën [van uiteindelijk begunstigden] zijn cumulatief. De informatieplichtigen moeten daarom alle personen vermelden die als UBOs worden beschouwd, evenals de categorie waartoe zij behoren. Als een persoon tot meer dan één categorie behoort, moet een afzonderlijke registratie in elke categorie gebeuren” (FAQ nr. 2 bij het UBO-register). Zie Fiscoloog nr. 1581, p. 1 waar wordt uitgelegd waarom deze ‘cumulatieve’ toepassing niet alleen verrassende maar ook verstrekkende gevolgen heeft.