Quotes

Het hof van beroep te Antwerpen wil van het Grondwettelijk Hof vernemen of “het gelijkheidsbeginsel [wordt] geschonden [als] men artikel 41 WIB 1992 als dusdanig interpreteert dat een natuurlijke persoon-koopman met een vereenvoudigde boekhouding niet belastbaar is op de meerwaarde op gronden die hij beroepsmatig gebruikt doch waarop hij geen waardevermindering boekte, terwijl een belastingplichtige die een dubbele boekhouding  voert op deze meerwaarde wel belastbaar is omwille van het feit dat hij deze grond moet opnemen op het actief van de balans, ook al heeft hij op die gronden geen waardeverminderingen geboekt” (Antwerpen 28 mei 2019). Over de reden waarom deze vraag niet los kan worden gezien van een eerder cassatiearrest over deze problematiek, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

De wet van 22 april 2019 verleent een belastingvermindering i.v.m. de premies die een belastingplichtige betaalt voor een kwalificerende rechtsbijstandsverzekering. Zij voorziet erin dat “de belastingplichtige […] geïmmuniseerd wordt vanaf het ogenblik dat hij een attest heeft gekregen van de verzekeraar waarin staat dat aan alle wettelijke [voorwaarden] voldaan is. Indien niet aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, zal [het bijgevolg] de verzekeraar [zijn, en niet de belastingplichtige, die] het onterecht toegekende belastingvoordeel [moet] terug betalen aan de fiscus” (Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3560/005, 17). Over deze voorwaarden en dit bijzonder beschermingsmechanisme voor de belastingplichtige, zie Fiscoloog nr. 1612, p. 1.

Beroepsmatige receptiekosten (die slechts voor de helft aftrekbaar zijn als beroepskost) zijn volgens het Hof van Cassatie de “kosten die de belastingplichtige maakt in het kader van zijn externe relaties voor de ontvangst van derden, ongeacht of zij hoofdzakelijk of bijkomend een publicitair doel hebben” (Cass. 22 maart 2019). Over de reden waarom het Hof van Cassatie met deze omschrijving van ‘receptiekosten’ een pad in de korf zet van de vorige minister van Financiën, zie Fiscoloog nr. 1610, p. 1.