Quotes

• Naar aanleiding van “een wending in de rechtspraak” heeft de Administratie nieuwe “richtlijnen” uitgevaardigd “met betrekking tot de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een onroerend goed” door een rechtspersoon “aan werknemers of bedrijfsleiders” (Circulaire 2018/C/57 van 15 mei 2018). Zie Fiscoloog van deze week, p. 1 over de vraag wat deze nieuwe richtlijnen precies inhouden en hoe zij al meteen ook gevolgen hebben voor het indienen van de aangifte PB voor het aanslagjaar 2018.

• “Geen wettelijke bepaling voorziet in de principiële verwerping van de aftrek van intrestlasten van een lening aangegaan [voor de financiering van een kapitaalvermindering en/of een dividenduitkering]. Evenmin voorziet de wet principieel in de aanvaarding zonder meer van de aftrek van de intrestlasten van dergelijke lening” (Antwerpen 8 mei 2018). Over de vraag welke elementen een vennootschap volgens het hof dan concreet in de schaal moet leggen om de balans te doen doorslaan in het voordeel van de aftrek als beroepskost van de interesten, zie Fiscoloog nr. 1566, p. 1.

• De Administratie heeft een circulaire uitgevaardigd die “betrekking heeft op een aantal boekhoudkundige en fiscale bepalingen in verband met auteursrechten die worden verworven om duurzaam te worden gebruikt voor de bedrijfsactiviteit”. Zij benadrukt daarin onder meer dat “er fiscaal een onzichtbare reserve ontstaat wanneer verworven auteursrechten die bestemd zijn om duurzaam voor de bedrijfsactiviteit te worden gebruikt niet worden geactiveerd overeenkomstig het boekhoudrecht en onmiddellijk voor het geheel ten laste worden gelegd van het resultaat in hetzelfde boekjaar” (Circulaire 2017/C/68 van 6 november 2017). Zie Fiscoloog nr. 1565, p. 1 over de vraag – waarop momenteel blijkbaar niemand het antwoord kent – wat de juiste bedoeling van deze circulaire is.