Quotes

De procedure bij de fiscale Bemiddelingsdienst heeft momenteel “geen schorsende werking : de bezwaarprocedure loopt […] gewoon verder, wat de deur opent voor vertragingsmanoeuvres of in tegendeel overdreven spoed bij een onwillige administratie” (Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-607/003, 3). Vandaar dat de Kamercommissie voor Financiën zopas een wetsvoorstel heeft goedgekeurd dat een zeker “schorsend effect” toekent aan het verzoek tot bemiddeling. Over de vraag wat dit schorsend effect precies inhoudt en vooral wanneer het wel en niet geldt, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

Aangezien de politierechter in zijn machtiging aan de fiscus tot visitatie van bewoonde lokalen niet “concreet [heeft vermeld] op grond van welke vermoedens kan worden aangenomen dat […] in de bewoonde plaatsen belastbare handelingen worden gesteld", is de machtiging ongeldig (Gent 13 juni 2017). Zie Fiscoloog nr. 1526, p. 1, over de vraag waarom dit arrest op eerder verrassende wijze de neiging van de fiscus afblokt om zijn visitatierecht, o.m. ten aanzien van privéwoningen, alsmaar ruimer te interpreteren.

In haar circulaire 2017/C/34 van 8 juni 2017 geeft de Administratie haar “commentaar op de [recente] arresten van het Hof van Cassatie […] die de omstandigheden verduidelijken waarin de […] voorafgaande kennisgeving van aanwijzingen van belastingontduiking [om nog onderzoek te kunnen verrichten in de verlengde onderzoekstermijn] moet worden verzonden”. Over welke lessen de Administratie uit deze cassatierechtspraak precies trekt, zie Fiscoloog nr. 1525, p. 1.


Inhoud nr. 1527 van 28.06.2017

1 Procedure
Beroep op ‘Bemiddelingsdienst’ krijgt schorsende werking

3 Verkeersbelasting
Wat met sporadisch gebruik in België van een elders ingeschreven voertuig ?

4 Abnormale voordelen
Hebben Administratie en rechtbank zich van vennootschap vergist ?

5 Waals Gewest
Toebedeling vastgoed bij liquidatie vennootschap : strengere regels

KORT
9 Rechtspraak
Inkomstenbelastingen

Art. 49 WIB92 - Beurstaks en FBB-constructies - Brussel 16 februari 2017
Art. 90 WIB 92 - ‘Immateriële roerende goederen’ behoren normaal niet tot privévermogen - Grondwettelijk Hof 15 juni 2017
Art. 341 en 351 WIB 92 - Willekeur en nog eens willekeur - Antwerpen 4 april 2017 en Rb. Leuven 6 januari 2017

Regionale belastingen
Vlaams Gewest - Heffing op elektriciteitsafname vernietigd vanaf heffingsjaar 2018 - Grondwettelijk Hof 22 juni 2017

11 Parlementaire vragen
Beurstaks. Wat zijn distributie- en kapitalisatieaandelen ?
Diamant Stelsel
Bedrijfsfiets. Mountainbike en racefiets. Nieuw standpunt

13 Varia
Kosten eigen aan werkgever - Kilometervergoeding : lichte stijging
PB en BNI - Lokaal aangeworven leden diplomatieke zendingen
Roerend inkomen - Erkende CV’s en vennootschappen met sociaal oogmerk
Collectieve beleggingsinstellingen - Jaarlijkse taks op de CBI’s
Verzekeringstaks - Havens van Gent en Antwerpen
Europese Unie - Europese Commissie wil meldingsplicht voor ‘fiscale planningsconstructies’

14 Staatsblad
13 tot en met 25 juni 2017

15 EU-Publicatieblad