Quotes

• In het kader van de nieuwe interestaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting wordt aan “binnenlandse vennootschappen of Belgische inrichtingen die deel uitmaken van dezelfde groep van vennootschappen de mogelijkheid [verleend] om door middel van een overeenkomst het ongebruikte grensbedrag over te maken aan een ander lid van de groep”. Het wordt “de belastingplichtige ook toegestaan om een groter grensbedrag over te maken” (Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 3147/001, 25). Over deze opmerkelijke vaststelling in het kader van de nieuwe aftrekbeperking waarvan de inwerkingtreding met een jaar zal worden vervroegd, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

• “Een gepensioneerde met een pensioen van 15.000 EUR bruto per jaar die iets bijverdient, riskeert […] ineens belasting te moeten betalen omdat een belangrijk deel van zijn belastingvermindering voor pensioenen verloren gaat in de huidige regeling, en dat ongeacht het bedrag dat wordt bijverdiend : 1 euro extra bijverdienen bovenop het pensioen [kan] dus grote fiscale gevolgen hebben”. “Die onrechtvaardigheid wordt door de nieuwe berekening van de belastingvermindering  definitief weggewerkt” (persbericht van de minister van Financiën van 23 november 2018). Zie Fiscoloog nr. 1589, p. 1 over het voorontwerp van wet dat de nieuwe berekening zal invoeren om aldus een einde te maken aan de zogenaamde ‘activiteitsval’.

• “Om de toegang tot justitie voor de rechtszoekenden te verbeteren, wordt een kader gecreëerd voor een rechtsbijstandsverzekering die in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel onder de vorm van een federale belastingvermindering in de personenbelasting” (persbericht van de ministerraad van 16 november 2018). Zie Fiscoloog nr. 1588, p. 1 over dit nieuwe, op stapel staande fiscaal voordeel, alsook over het bestaande fiscaal voordeel dat de regering in de plaats daarvan wil afschaffen.