Quotes

Binnen de Commissie voor Boekhoudkundige Normen wordt “een afzonderlijk college” opgericht dat tot taak heeft “binnen een korte tijdsspanne een concreet antwoord te verstrekken op specifieke boekhoudrechtelijke vragen” gesteld “door het praktijkveld” (MvT, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2090/001, 4-5). Voor meer toelichting bij deze nieuwe ‘boekhoudrechtelijke’ rulingpraktijk, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

“Voor de berekening van het bedrag aan verworpen uitgaven [i.v.m. een bedrijfswagen die een vennootschap voor persoonlijk gebruik ter beschikking stelt] wordt geen rekening meer gehouden met de [persoonlijke] bijdragen” van de genieter van de bedrijfswagen (ontwerp van memorie van toelichting bij het ontwerp van nieuwe Programmawet). Voor meer uitleg over deze verrassende fundamentele wijziging van het stelsel van bedrijfswagens in hoofde van vennootschappen, zie Fiscoloog nr. 1498, p. 1.

Het argument waarin de belastingplichtige “ervan uitgaat dat de kosten die een vennootschap maakt om haar zaakvoerder een voordeel van alle aard te verlenen steeds aftrekbaar zijn, zonder dat de belastingadministratie of de rechter kan nagaan of tegenover die kosten werkelijke prestaties staan, faalt in zoverre naar recht” (Cass. 14 oktober 2016). Over dit arrest waarmee het Hof van Cassatie de grenzen van de zgn. 'bezoldigingstheorie' vastlegt, zie Fiscoloog nr. 1496, p. 1-3.