Quotes

• De wet van 15 april 2018 (BS 20 april 2018, tweede editie) “voegt in de inkomstenbelastingen een vorm van willig beroep in tegen een beslissing over een bezwaarschrift zoals dat gekend is in het administratief recht” (Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-0201/005, 5). Zie Fiscoloog van deze week, p. 1 over de vraag wat dit nieuw ‘willig beroep’ precies inhoudt en of het in de praktijk veel soelaas zal kunnen bieden.

• De wet van 29 maart 2018 (BS 13 april 2018) hevelt het ‘genaderecht’ inzake “inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de diverse rechten en taksen” over van de minister van Financiën naar de fiscale Bemiddelingsdienst. Dat deze wijziging niet wordt doorgevoerd in het kader van andere belastingen (bv. BTW), heeft o.m. te maken met de “harmonisering van de fiscale procedures” die momenteel wordt onderzocht  (Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-1521/006, 5). Zie hierover Fiscoloog nr. 1563, p. 3 waar wordt uitgelegd dat er, naast deze officiële uitleg, ook nog een andere reden is voor de beperking van de bevoegdheidsoverdracht.

• “Als basisregel geldt in essentie dat de nieuwe optionele regeling voor [BTW-]heffing op onroerende verhuur maar zal kunnen toegepast worden voor de overeenkomsten die betrekking hebben op nieuwbouwprojecten, i.e. gebouwen of gedeelten van gebouwen die nieuw opgericht worden vanaf 1 oktober 2018” (MvT bij het voorontwerp van wet tot wijziging van het BTW-Wetboek). Over deze voorwaarde alsook de andere voorwaarden waaraan de nieuwe optieregeling voor BTW op onroerende verhuur zal onderworpen zijn, zie Fiscoloog nr. 1562, p. 4.


Inhoud nr. 1564 van 25.04.2018

1 Procedure
Voortaan kan ‘rechtzetting’ beslissing over bezwaar gevraagd worden

3 Meerwaarden
Professionele meerwaarden en vermogens recht : geen eenvoudig huwelijk
• En wat met meerwaarden op roerend goed ?

8 Beroepskosten
Ook werknemers moeten ‘ficheverplichting’ ter harte nemen

KORT
10 Rechtspraak
Inkomstenbelastingen

Art. 32 en 49 WIB 92 - ‘Vaste’ plaats van tewerkstelling : 40 dagen-regel buitenspel ? - Gent 6 februari 2018
Art. 351 WIB 1992 - Nietig want onterecht toegepast - Antwerpen 6 februari 2018

BTW
Art. 18 WBTW - Werken door huurder : rechtstreeks verband met kwijtschelding huur ? - Antwerpen 31 oktober 2017
Art. 93 WBTW - Ondertekening cassatievoorziening : wanneer geldt afwijkende regel ? - Cass. 9 februari 2018

Lokale belastingen
Gemeentebelasting - Belasting op onbebouwde bouwgronden : gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel - Rb. Brugge 17 oktober 2017

Parafiscaal
Art. 30bis RSZ-Wet - Wettelijke schuldvergelijking is geen ‘betaling’ - Cass. 12 maart 2018

13 Circulaires
Beurstaks. Vrijstelling. Liquiditeitscontract
Bedrijfsvoorheffing. Vrijstelling doorstorting. ‘IPA-korting’
Bedrijfstoeslag. Aanvullende vergoedingen
Vakantiegeld

14 Varia
Lokale belastingen - Aanvullende gemeentebelasting en opcentiemen OV - Aj. 2018 (bis)
Personenbelasting - Belangenconflict bij regeling verenigingswerk, enz. : overleg zonder resultaat
Belastingvermindering - Giften aan ‘stichting’ van universitair ziekenhuis : uitbreiding definitief goedgekeurd

15 Staatsblad
17 tot en met 23 april 2018

15 EU-Publicatieblad