Quote

Op basis van “fundamentele principes zoals de bescherming van het eigendomsrecht (ook toepasselijk op verworven goederen en/of aanspraken) en de voorzienbaarheid van de rechtsregels (bv. artikel 1 Eerste aanvullend protocol bij het EVRM)”, beslist het hof van beroep te Gent de inwerkingtreding van de regeling die is bedoeld om ‘sterfhuisclausules’ buiten werking te stellen (voor toepassing van de successierechten), op een andere manier te interpreteren dan de fiscale Administratie (Gent 24 december 2019). Zie Fiscoloog van deze week, p. 1 over deze interpretatie en het concrete resultaat ervan.