Quotes

Als onderzoeksdaden tijdens de verlengde onderzoekstermijn betrekking hebben op ‘de toestand van een belastingplichtige’, moet de Administratie deze belastingplichtige voorafgaandelijk in kennis stellen van de aanwijzingen van belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan, en dat ‘ongeacht de persoon bij wie deze onderzoeksdaden moeten plaatshebben’ (Cass. 20 mei 2016). Over deze belangrijke ommezwaai in de cassatierechtspraak, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

“Een belastingplichtige particulier die maaltijden bereidt die vervolgens aan huis worden geleverd of bij hem thuis worden afgehaald”, zal in aanmerking kunnen komen “voor de toepassing van de nieuwe [fiscale] regeling [voor de deeleconomie]”.  “Een belastingplichtige particulier die pakketten voedingswaren aanbiedt die  aan  huis  worden  geleverd  of  worden  afgehaald, […] wordt  [daarentegen] niet beoogd” (memorie van toelichting bij het ontwerp van Programmawet dat een fiscale gunstregeling voor inkomsten uit de deeleconomie invoert; Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1875/001, 23). Voor meer uitleg, zie Fiscoloog nr. 1480, p. 1.

Krachtens een voorontwerp van wet 'houdende diverse bepalingen' zal de vangnetbepaling in het kader van de belasting van niet-inwoners enkel nog van toepassing kunnen zijn wanneer de dienstverrichter (niet-inwoner) “zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt” ten opzichte van de afnemer van de dienst. Zie voor meer uitleg, Fiscoloog nr. 1479, p. 1.