Quotes

• “In afwachting van [een] reglementaire wijziging” inzake de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een onroerend goed, heeft de Administratie beslist “de […] rechtspraak [terzake] te volgen” (circulaire van 15 mei 2018). Bijgevolg mag de raming van het voordeel in alle gevallen (dus ook bij terbeschikkingstelling door een rechtspersoon) worden beperkt tot 100/60 van het geïndexeerd KI. Over de reden waarom de sirenenzang van deze lage waardering van het voordeel in hoofde van de bedrijfsleider wel eens de zwanenzang van het verlaagd opklimmend tarief in de Venn.B. in hoofde van zijn vennootschap kan inhouden, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

• Wat de belastbare voordelen van alle aard i.v.m. het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, enz., betreft, heeft de Administratie beslist de draagwijdte van haar tolerantie inzake “occasioneel” privégebruik uit te breiden, gelet op “de gewijzigde werkomstandigheden” (Circulaire 2018/C/63 van 24 mei 2018). In welke zin deze uitbreiding precies gaat, zie Fiscoloog nr. 1569, p. 1.

• In het kader van de taks op effectenrekeningen geldt “een weerlegbaar vermoeden […] met betrekking tot het aandeel van de titularis. Toch is het belangrijk op te merken dat het uitgangspunt van de taks de proportionele verdeling blijft, zowel bij aangifte door de banken als bij aangifte door de titularis zelf. Wanneer alleen bij aangifte door de titularis zelf het werkelijke aandeel verplicht zou worden aangegeven, zou dat een discriminatie inhouden ten opzichte van inhouding door de banken” (minister van Financiën in Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 22 mei 2018, CRIV 54 COM 901, 16). Over de vraag waarom deze toelichting van de minister het licht op groen lijkt te zetten voor een mechanisme dat zou toelaten de nieuwe taks te omzeilen, zie Fiscoloog nr. 1568, p. 1.