Quotes

• De taks op de effectenrekeningen “treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking [van de regeling] in het Belgisch Staatsblad”. “De eerste referentieperiode vangt [op dezelfde dag] aan en eindigt op 30 september 2018” (art. 17 en 18 van de wet van 7 februari 2018 “houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen”, BS 9 maart 2018). Bijgevolg loopt de eerste referentieperiode slechts van 10 maart 2018 tot 30 september 2018. Over de vraag of deze ‘verkorte’ referentieperiode enige invloed heeft op de berekening van de taks die nu voor de allereerste keer zal moeten gebeuren, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

• Een door de leden van de meerderheidspartijen ingediend wetsvoorstel heeft “tot doel om het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen vast te leggen en zo een einde te maken aan de rechtsonzekerheid die hierover bestaat sinds 1999” (Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-2848/001, 11). Zie Fiscoloog nr. 1557, p. 1, waar wordt uitgelegd dat dit wetsvoorstel meteen ook een einde kan stellen aan een problematiek inzake successierechten waaromtrent de ‘federale’ Administratie en de ‘federale’ Rulingcommissie nu al jaren overhoop liggen.

• Het is niet omdat artikel 323 WIB 1992 (inzake de mogelijkheid voor de Administratie om inlichtingen op te vragen bij derden) “ruim geformuleerd” is, dat Administratie “quasi onbeperkt gegevens [zou kunnen] verzamelen bij derden zolang deze gegevens maar beroepsmatig verzameld zijn door de derde” (Rb. Antwerpen 2 februari 2018). Over de reden waarom de Antwerpse rechter meent dat de Administratie in casu over de schreef is gegaan bij het opvragen van inlichtingen bij een vennootschap die diensten inzake het elektronisch betalingsverkeer aanbiedt, zie Fiscoloog nr. 1556, p. 1.


Inhoud nr. 1558 van 14.03.2018

1 Diverse rechten en taksen
‘Taks op effectenrekeningen’ in werking sinds 10 maart 2018

2 Schenk- en erfbelasting
Aanwasbeding : Vlabel vergaloppeert zich in burgerrechtelijke analyse
• Fiscale gevolgen van aanwasbeding ‘niet-onverdeelde’ goederen : twee rulings

7 Rentegevende voorschotten
Herkwalificatie van interesten ook mogelijk bij vaste vertegenwoordiger

8 BTW
Intracommunautaire kettingverkopen : wat met de ‘eerste verkoper’ ?

KORT
10 Rechtspraak
Inkomstenbelastingen

Bewijsverzameling - ‘Antigoon’ en inlichtingen verstrekt met miskenning beroepsgeheim - Cass. 18 januari 2018
Art. 19 WIB 92 - Terugbetaling kapitalisatiebon n.a.v. vereffening emittent : deels interest ? - Cass. 21 december 2017
Art. 31 WIB 92 - Belastbaarheid verzekeringsvergoedingen wegens invaliditeit - Rb. Brugge 27 maart 2017
Art. 198 WIB 92 - Doorgerekende gewestelijke belasting : wie ondergaat het aftrekverbod ? - Cass. 21 december 2017
Art. 228 WIB 92 - Bedrijfsvoorheffing en reiskosten buitenlandse artiesten - Gent 6 juni 2017
Art. 355 WIB 92 - Nieuwe aanslag na vernietiging wegens willekeur – Gent 7 maart 2017

Lokale belastingen
Gemeentebelasting - Gemeentelijke autonomie - belasting op onbebouwde gronden en gelijkheid - Rb. Brugge 7 juni 2017

14 Circulaires
Kostenvergoedingen. Stewards voetbalclubs
BTW. Gerechtsdeurwaarders
Registratierechten/diverse rechten en taksen. Verklaring van verwerping van nalatenschap. Authentieke volmacht m.b.t. ‘akte op afstand’

15 Staatsblad
2 tot en met 12 maart 2018

16 Vakpers