Quotes

De belastingambtenaren beschikken “bij een fiscale visitatie niet over een algemeen, onvoorwaardelijk en onbeperkt recht van vrije toegang tot de beroepslokalen”. Zo mogen de ambtenaren niet “eigenmachtig” de inzage van boeken, stukken of bescheiden afdwingen “indien de belastingplichtige zich daartegen verzet” (Grondwettelijk Hof 12 oktober 2017). Hoe het Grondwettelijk Hof met deze uitspraak het fiscaal visitatierecht tot zijn ‘juiste proporties’ herleidt, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

De “dividenden [die] de CVBA X, een door de Nationale Raad van de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschap, [toekent] aan vennoten die natuurlijke personen zijn”, moeten niet “worden opgenomen in de belastbare grondslag van de [CVBA], ten belope van de eerste schijf van 125 EUR (te indexeren) per natuurlijke persoon” (voorafgaande beslissing nr. 2017.370 van 6 juli 2017). Over de reden waarom deze niet-opname van dividenden in de toekomst dreigt te worden doorkruist door de op stapel staande gunstregeling ter ‘activering van het spaargeld’, zie Fiscoloog nr. 1537, p. 1.

“Op 28 september 2017 heeft de ministerraad een voorontwerp van programmawet goedgekeurd dat onder meer een aanpassing beoogt van het aanslagstelsel dat van toepassing is op de juridische constructies” (de zgn. ‘kaaimantaks’). De wijzigingen zullen “onder meer tot gevolg hebben dat uitkeringen van een […] juridische constructie [van de eerste categorie, de ‘trustachtige figuren’] voortaan zullen gekwalificeerd worden als een dividend” (bericht in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2017). Over deze wijzigingen aan de kaaimantaks – en de reden waarom sommige ervan retroactief in werking zullen treden – alsook over tal van andere fiscale wijzigingen uit het voorontwerp van nieuwe Programmawet, zie Fiscoloog nr. 1536, p. 1.