Quotes

“Artikel 9, WIB 92, geldt […], wat de vanaf 01.01.2017 betaalde of toegekende inkomsten betreft […] als basis voor het vaststellen van het voordeel van alle aard [i.v.m. de terbeschikkingstelling van een onroerend goed door de werkgever of vennootschap] of de herkwalificatie van huurinkomsten [die een bedrijfsleider van zijn vennootschap ontvangt], wanneer die inkomsten slechts gedurende een gedeelte van het jaar belastbaar zijn” (circulaire van 19 december 2016). Over de concrete gevolgen van deze nieuwe administratieve zienswijze, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

"De toepassing van de bijzondere aanslagtermijn van drie jaar is gerechtvaardigd in de gevallen waarin de belastingplichtige in zijn aangifte aanspraak maakt op bepaalde aftrekken in strijd met de fiscale wetgeving" (Cass. 2 december 2016). Over de vraag waarom dit cassatiearrest over de driejarige aanslagtermijn verstrekkende gevolgen kan hebben in de praktijk, zie Fiscoloog nr. 1504, p. 1.


Inhoud nr. 1505 van 18.01.2017

1 Onroerend goed
‘Eén dag, één bestemming’, i.p.v. ‘één maand, één bestemming’

4 Varia
De Programmawet van 25 december 2016
• Tankkaarten en andere brandstofkosten; afschaffing speculatiebelasting; RV en PB op roerende inkomsten; interne meerwaarden; excess profit rulings; sociale woningbouw; beurstaksen; procedure; strafrechtelijke boetes; invordering van douane- en accijnsschulden

6 Vennootschapsbelasting
Verliezen en belastingvrije geruisloze fusie : welk ‘scharniermoment’ ?

9 Varia
De ‘diverse’ fiscale bepalingen uit de Wet van 18 december 2016
• Alternatieve financiering; tax shelter voor starters en vrijstelling interesten; vernieuwde vangnetbepaling; structurele lastenvermindering; kennisgeving beslissing tot taxatie; invordering; verlaagde RV en PB; hypothecaire leningen en levensverzekeringen; diamantstelsel; deeleconomie; fiscale en sociale regularisatie; bekrachtiging KB’s; flexi-jobs; haven Antwerpen

KORT
11 Rechtspraak
Inkomstenbelastingen

Art. 49 WIB 92 - Verlies uit FBB-transactie - Gent 15 november 2016
Art. 352 WIB 92 - Laattijdige aangifte : geen afwijking op omkering bewijslast - Cass. 17 november 2016
Art. 358 WIB 92 - Niet-aangifte : moet fiscus eerst reageren tijdens 3-jarige aanslagtermijn ? - Cass. 17 november 2016

12 Circulaires
BTW. ‘Zelfstandige groeperingen van personen’. Te verrichten formaliteiten tegen 31/01/2017

13 Varia
Grondwettelijk Hof - Ook bij arrest op ‘prejudiciële vraag’ kan Hof bestreden bepaling handhaven
Parafiscaal - Nieuw sociaal statuut ‘student-zelfstandige’ : uitvoeringsmodaliteiten
Vennootschapsbelasting - Nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten : wetsontwerp ingediend
Fiches - Individuele fiches : richtlijnen voor de inkomsten van 2016

15 Staatsblad
10 tot en met 16 januari 2017

16 Vakpers