Quotes

In het kader van de nieuwe fiscale regularisatieronde zal “een jurisdictioneel beroep” kunnen worden ingediend “tegen de berekening van het Contactpunt [Regularisaties] en de door haar voorgestelde heffing”. De aangever “dient evenwel dit jurisdictioneel beroep uit te oefenen alvorens te betalen en alvorens er een attest wordt afgeleverd” (Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54-1738/003, 19). Voor meer uitleg, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

Volgens het Hof van Cassatie geldt “een discrepantie tussen de uiterlijke tekenen van welstand of het uitgavenpatroon en de aangegeven of gekende inkomsten waarvoor de belastingplichtige geen sluitende uitleg kan geven nadat hem dat is gevraagd, als een aanwijzing van belastingontduiking” (op grond waarvan de onderzoekstermijn kan worden verlengd); (Cass. 7 april 2016). Voor een uitgebreide bespreking, zie Fiscoloog nr. 1476, p. 1.

“De regering stelt voor om een specifieke [fiscale] regeling in te voeren voor inkomsten uit diensten (en dus niet leveringen van goederen) die een belastingplichtige particulier levert aan een andere particulier door tussenkomst van een online platform dat erkend is of georganiseerd wordt door de overheid” (ontwerp van memorie van toelichting bij het nieuw ontwerp van Programmawet). Over de inhoud van deze nieuwe fiscale regeling voor inkomsten verkregen uit de ‘deeleconomie’, zie Fiscoloog nr. 1475, p. 1.


Inhoud nr. 1477 van 25.05.2016

1 Regularisatie
‘Spontane’ regularisaties alleen nog bij ‘Contactpunt regularisaties’

4 Bezoldigingen
Cassatie herhaalt : verduisterde sommen zijn geen bezoldigingen

5 Roerend inkomen
Levensverzekering : licht op groen voor Belgisch ‘fonds dédié’ ?

8 Beroepskosten
Kosten onevenwichtige vruchtgebruikconstructies nog steeds niet aftrekbaar
• Rechtbanken te Antwerpen en Namen op zelfde golflengte

10 Successierechten
Schenkingen binnen ‘verdachte’ periode : wie betaalt successierecht ?

KORT
11 Rechtspraak
Inkomstenbelastingen

Art. 31 WIB 92 - Onbelastbaarheid morele schadeloosstelling - Rb. Brugge 15 februari 2016
Art. 193bis WIB 92 - Vrijstelling beperkt tot ‘gewestelijke’ premies : geen schending - Grondwettelijk Hof 11 mei 2016
Art. 251 WIB 92 - Onroerende voorheffing bij onverdeeldheid - Gent 16 juni 2015
Art. 266 WIB 92 - Vastgoedvennootschappen : beperking op vrijstelling RV vernietigd - Grondwettelijk Hof 11 mei 2016

Regionale belastingen
Vlaams Gewest - Heffing op elektriciteitsafname : vordering tot schorsing afgewezen - Grondwettelijk Hof 11 mei 2016

Lokale belastingen
Gemeentebelasting - Belasting op aanplakborden is geen octrooibelasting - Rb. Brugge 10 maart 2015 en 12 mei 2015

13 Circulaires
Vakantiegeld

14 Administratieve beslissingen
BTW. Homeopathie en acupunctuur
Vlaams Gewest. Erfbelasting. Rijksinwoner

14 Parlementaire vragen
Vennootschapsbelasting. Verlaagd tarief. Financiële vennootschappen
Kaaimantaks. ‘Dubbelstructuren’

14 Rulings
Beroepskosten. Onredelijk karakter. Leasingwagen van ‘duurdere prijsklasse’

15 Varia
Fiches 281.50 : nieuwe richtlijnen

15 Staatsblad
16 tot en met 22 mei 2016

15 EU-Publicatieblad