TRV-RPS nr. 2020/2 van 1 april 2020

p. 123
Jean-Marc Gollier - Editorial : Développement durable

p. 125
Didier Willermain - Les actions et le capital dans la société anonyme : réexamen de thèmes classiques à la lumière du CSA

Rechtspraak

p. 170
Cour de cassation, 2 octobre 2019
BVBA - misbruik van vennootschapsgoederen - irrelevantie van de oorsprong van de activa die in het vermogen van de vennootschap zijn opgenomen (Roel Verheyden : “Attention : l’abus de biens sociaux s’applique aussi aux actifs provenant d’une activité illicite”)

p. 173
Hof van beroep te Antwerpen, 12 september 2019
1. Nietigverklaring van besluiten m.b.t. een voorgenomen herstructurering van vennootschappen - 2. Aanstelling expert-bewaarnemer - zelfstandige vordering - art. 584, 3° Ger.W. - 3. Aanstelling expert-bewaarnemer - art. 584, 3° Ger.W. - beperking van de mogelijkheid om zelf voorzieningen te treffen ter vrijwaring van vermeende aandeelhoudersrechten - 4. Aanstelling expert-bewaarnemer - geen mandataris - omvang van de opdracht en voorwerp van de bewaarneming - 5. Aanstelling expert-bewaarnemer - voorwerp van de bewaarneming

p. 182
Cour d’appel de Bruxelles, 5 septembre 2019
1. Vermogensbeheer - financieel advies - informatieplicht - aansprakelijkheid - schade - oorzakelijk verband - kennis en kunde van de belegger - eigen fout - 2. Derivaten - constant maturity swaps - geschiktheid voor retailcliënt (Joeri De Smet : “Informatieplicht en causaliteit bij aansprakelijkheid van vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs”)

p. 207
Tribunal de commerce de Liège, division Verviers, 20 février 2018
1. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid - art. 166 W.Venn. (art. 3:101 WVV) - reikwijdte - jaarrekeningen die door de betrokken vennoot eerder werden goedgekeurd - 2. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid - uitoefening door vennoot die destijds tevens bestuurder was - vastgestelde jaarrekening is hem tegenstelbaar - passiviteit - kennelijk grove fout in de zin van art. 530 W.Venn. - kennisplicht - plicht om informatie te eisen - 3. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid - art. 166 en 167 W.Venn. (art. 3:101 en 3:102 WVV) - vragen van de vennoot en zijn technisch raadsman - antwoordplicht vennootschap - externe accountant die antwoordt - erelonen ten laste van vennootschap (Olivier Mareschal : “Un associé peut-il exercer son pouvoir individuel d’investigation et de contrôle sur des comptes annuels qu’il a approuvés antérieurement ?”)

L’Amendement

p. 219
Benoît Feron et Alexandre Pasdermadjian - L’interdiction de vote dans le cadre de la suppression du droit de préférence