Inhoud nr. 1614 van 05.06.2019

1 Personenbelasting
De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2019

ALGEMEEN
• Verlies fiscale voordelen ingevolge vrijgestelde buitenlandse inkomsten

VAK II. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN
• Personen ten laste

VAK IV. WEDDEN, LONEN, ENZ.
• Opzegvergoedingen, enz.
• Vrijgestelde inkomsten en voordelen
• Voordelen van alle aard
• Kosten eigen aan werkgever

VAK VII. INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN
• VVPRbis-stelsel
• Vrijgestelde eerste schijf van dividenden
• Interesten spaarboekje
• Kapitaalverminderingen
• Bankrekeningen feitelijke verenigingen
• Auteursrechten
• ‘Heffing op sparen’

VAK X. BELASTINGVERMINDERINGEN
• Gewestelijk
• Federaal

VAK XI. ‘COUP DE POUCE’-LENINGEN

VAK XIV. REKENINGEN, JURIDISCHE CONSTRUCTIES, ENZ.
• Bank- en effectenrekeningen
• Juridische constructies – Kaaimantaks

VAK XVI. DIVERSE INKOMSTEN
• Deeleconomie, occasionele diensten tussen burgers en verenigingswerk

VAK XVII. BEZOLDIGING BEDRIJFSLEIDERS
• Herkwalificatie huurinkomsten

VAK XVIII. WINSTEN
• Kostenforfait
• Meerwaarden
• Inkomenscompensatievergoedingen openbare werken
• Carry back landbouw
• Investeringsaftrek

VAK XXII. WINST EN BATEN VAN EEN VORIGE BEROEPSWERKZAAMHEID

VARIA
• Beroepskosten
• Belastingtarieven
• Belastingvrije som

16 Vakpers