Inhoud nr. 1755 van 24.08.2022

1 Voordelen van alle aard
Elektriciteit via zonnepanelen : geen ‘bijkomend’ voordeel van alle aard

3 Aangifte
Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2022 : de aandachtspunten

3 Indieningstermijn

3 Reserves/Belastbare gereserveerde winst
● Liquidatiereserve
● Aanpassingen in meer van de begintoestand

5 Reserves/Vrijgestelde gereserveerde winst
● Waardeverminderingen op handelsvorderingen
● Tax shelter audiovisuele werken/podiumwerken

5 Verworpen uitgaven en overige bestanddelen van het resultaat
● Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard
● Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies
● Niet-aftrekbare autokosten
● Niet-aftrekbare receptie- en restaurantkosten, kosten voor relatiegeschenken en niet-specifieke beroepskledij
● Overdreven interesten
● Niet-aftrekbaar financieringskostensurplus
● Abnormale of goedgunstige voordelen
● Terugnemingen van vroegere vrijstellingen
● Niet-aftrekbare betalingen naar bepaalde Staten
● Andere verworpen uitgaven

9 Uiteenzetting van de winst
● Aftrekken van resterende winst

10 Afzonderlijke aanslagen
● Bijzondere geheimecommissielonenaanslag

12 Niet-belastbare bestanddelen
● Vrijgestelde giften
● Vrijstelling sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut

12 Verrekenbare voorheffingen
● Niet-terugbetaalbare voorheffingen
● Belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven in kader van COVID-19-pandemie

13 Diverse bescheiden en opgaven
● Betalingen naar belastingparadijzen

14 Varia
● Bewerkingen vennootschapsbelasting
● Beroepskosten
● Reorganisaties
● Forfaitaire minimumwinst bij niet-aangifte
● Opname vrijgestelde reserves

16 Vakpers