Wet tot invoering van het ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (WVV) en KB tot uitvoering van dit nieuwe wetboek (KB/WVV) gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (p. 33.239 e.v.) werd de wet van 23 maart 2019 gepubliceerd ‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen’. U vindt de integrale tekst van de nieuwe wet (en het WVV) hier. Het koninklijk besluit van 29 april 2019 ‘tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (KB/WVV) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2019 (tweede editie). U vindt de integrale tekst van het uitvoeringsbesluit hier.

 


TRV-RPS nr. 2019/4 van 1 juli 2019

p. 345
Philippe Lambrecht - Editorial : La gouvernance des sociétés cotées

p. 347
Filip Jorens - Aflosbare aandelen (‘redeemable shares’) vanuit Belgisch perspectief : een analyse bij de overgang van W.Venn. naar WVV

p. 359
Hylda Boschma, Loes Lennarts en Hanny Schutte-Veenstra - Het nieuwe Belgische vennootschapsrecht door de ogen van de Noorderburen


Rechtspraak

p. 392
Hof van beroep te Antwerpen, 7 februari 2019
Wettelijke specialiteit - hoofdelijke borgstelling zonder tegenprestatie - geen nietigheid bij vermogensvoordeel op langere termijn (Dirk Van Gerven : “Schending van wettelijke specialiteit naar huidig en komend recht”)

p. 401
Hof van beroep te Antwerpen, 17 mei 2018
1. Exceptie van gebrek aan internationale rechtsmacht - forumkeuzebeding - art. 25 Brussel Ibis Verordening - schriftelijke overeenkomst - 2. Exceptie van gebrek aan internationale rechtsmacht - art. 8.1 Brussel Ibis Verordening - “woonplaats” vereffende vennootschap - woonplaats vereffenaar - 3. Vereffende vennootschap - passieve rechtspersoonlijkheid - gebrek aan hoedanigheid om te dagvaarden - 4. Vereffende vennootschap - passieve rechtspersoonlijkheid - rechtsplegingsvergoeding (nee)

p. 406
Hof van beroep te Brussel, 31 mei 2016
1. Bindende derdenbeslissing - bepaling koopprijs aandelen door derde – marginale toetsing door rechter - door partijen vastgelegde criteria - 2. Bindende derdenbeslissing - strijdigheid met de gebruiken - vooringenomenheid van de derdebeslisser - 3. Bindende derdenbeslissing - aanduiding nieuwe derden - beslissing door de rechter - niet mogelijk (Jesse Docx : “Over de limieten van de verbindende derdenbeslissing bij de verkoop van aandelen”)

p. 413
Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (référé), 31 janvier 2019
1. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - voorlopige bestuurder - hoedanigheid van verweerder - onontvankelijkheid van de vordering - 2. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - voorlopige bestuurder - enige zaakvoerder - vertegenwoordiging van de vennootschap (Adrien Hanoteau et Thomas Sion : “La qualité du défendeur à l’action en désignation d’un administrateur provisoire”)

p. 421
Tribunal de commerce de Liège, division Namur (prés.), 22 juin 2018
1. Comm. VA - beherende vennoot - zaakvoerder - procesbelang - 2. Comm. VA - aanstelling voorlopig bewindvoerder - spoedeisend karakter - beoordeling in beroep - 3. Comm. VA - bestuursorgaan - discussie over collegiaal karakter - toepasselijkheid bepalingen die gelden voor de naamloze vennootschap - 4. Comm. VA - bestuursorgaan - discussie over het collegiaal karakter - interpretatie statuten (David Blondeel et Flavie Maton : “Requiem pour la société en commandite par actions”)


’t Amendement

p. 437
Dirk Deschrijver - Over schuldenaars van roerende voorheffing op inkomsten uit concessie van roerende goederen in de rechtspersonenbelasting en (mogelijke) rol Koning


En bons termes

p. 443
Henri Culot - La SRL : what’s in a name ?